Pomiń nawigację

Akcja Katolicka

Spotkania: Wtorek godz. 18:30

dodatkowo w każdą 3 sobotę miesiąca Akcja Katolicka prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00 - 17.30

 

Istnieje trwała, podstawowa forma życia kościelnego, w której wyraża się ciągłość organizacji historycznych Kościoła. I są zawsze nowe powiewy Ducha Świętego, które sprawiają, że struktura Kościoła stale jest żywa i nowa.

 

Apostolstwo świeckich spotyka się ze szczególną troską Kościoła, czemu dają wyraz liczne wypowiedzi jego Pasterzy na ten temat. W encyklice Redemptoris missio Ojciec Święty napisał: "Wewnątrz Kościoła stoją przed świeckimi różne typy służb, funkcji, posług i form ożywiania życia chrześcijańskiego. Pragnę wspomnieć jako nowość, która wyłoniła się w ostatnich czasach w licznych Kościołach, wielki rozwój ruchów kościelnych, obdarzonych ogromnym dynamizmem misyjnym. Ruchy te – jeśli włączają się z pokorą w życie Kościołów lokalnych i zostają przyjęte serdecznie przez Biskupów i kapłanów w strukturach diecezjalnych i parafialnych – stanowią prawdziwy dar Boży dla nowej ewangelizacji i dla działalności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu. Zachęcam zatem gorąco, by szerzyć je i korzystać z nich dla przywrócenia żywotności, zwłaszcza wśród młodzieży, życiu chrześcijańskiemu i ewangelizacji, w pluralistycznej wizji form zrzeszania się i działania". Wspomniane przez Papieża Ruchy pojawiały się wielokrotnie w historii Kościoła przyjmując formę odpowiednią do aktualnej sytuacji, ponieważ są odpowiedzią Ducha Świętego na zmienne sytuacje, w jakich czasem znajduje się Kościół. Retrospektywne spojrzenie na historię pozwoli stwierdzić, że poprzez wszystkie trudności zawsze udawało się dać miejsce w Kościele nowym formom, które w nim zakiełkowały. Nie można wszakże zapominać o tych wszystkich ruchach, które zbłądziły lub przyniosły trwałe rozłamy – żeby przytoczyć tylko niektóre: montaniści, katarzy, waldensi, husyci. Ciągle trwają spory mówiące o winie obu stron, która doprowadziła w końcu do podziału. Bezsporną jednak pozostaje wielka nauka płynąca dla Kościoła z tamtych wydarzeń. Aktualnym wyzwaniem dla Kościoła jest coraz powszechniejsza sekularyzacja oraz rozwój wielu dziedzin życia poza Kościołem a nawet w opozycji do niego, co wymaga od nas wszystkich dotarcia do samych korzeni naszego chrześcijańskiego powołania i ludzkiej tożsamości. W tym kontekście Ruchy i Stowarzyszenia stanowią szczególną pomoc daną po to, by każdy z nas – w formie dla niego najodpowiedniejszej – mógł jak najpełniej realizować swoje powołanie do świętości i efektywnie współtworzyć wymiar charyzmatyczny Kościoła.

AKCJA KATOLICKA


Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają Akcję Katolicką (AK) jako "współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym" (DA, 20). Chodzi tu o szczególnie ścisłą jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów, która wypływała z natury Kościoła, przy czym istotnym jest, że apostolat AK zawsze pozostaje domeną świeckich. Zarówno bowiem biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to "co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2, 7). Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo-religijna i moralna, w odniesieniu do której Paweł VI pisał: "Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom". Warto także zaznaczyć, że Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną. Chociaż katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej jest celem Kościoła, gdyż "Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia" (Jan Paweł II, Christofideles laici, 31). Chrześcijanin nie potrzebuje wprawdzie dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w zorganizowany apostolat AK stwarza mu kolejną szansę odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomaga w przełamaniu anonimowości wiary.
Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył Papież Pius X m.in. w encyklice Il fermo proposito z 11 VI 1905 roku, gdzie wyłożył jej zasady teologiczne i organizacyjne. Z kolei Pius XI nadał AK ramy organizacyjne formułując swoje postulaty w encyklice "Ubi arcano" z dnia 23 XII 1922 roku. Celem AK wg. Piusa XI było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia. W 1928 roku Biskupi polscy powołali Komisję Episkopatu ds. AK i na konferencji w Poznaniu w 1930 roku Episkopat podjął uchwałę o jej utworzeniu. W 1936 roku AK w sumie liczyła już ok. 660 tys. członków. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność AK i nie wznowiono już jej po zakończeniu wojny. W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty "ad limina apostolorum" biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II zwracając się do nich powiedział między innymi: "Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna." W konsekwencji podjętych wówczas działań Akcja powstała na nowo w 1996 roku, kiedy Episkopat Polski zatwierdził statut "Akcja Katolicka w Polsce". Według niego Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.
Pełną informację nt. działalności Akcji Katolickiej w Polsce można znaleźć na stronach internetowych Krajowego i Diecezjalnego Instytutu: www.ak.org.pl oraz www.katowice.ak.org.pl.

Obecna struktura AK jest spójna ze strukturą hierarchiczną Kościoła w Polsce i opiera się na Parafialnych Oddziałach AK (POAK), wchodzących w skład Instytutu Diecezjalnego (DIAK) a te z kolei reprezentowane są w Instytucie Krajowym (KIAK). Na każdym szczeblu AK posiada Asystenta Kościelnego – dla POAK jest nim Ksiądz Proboszcz, w obecności którego odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne. Również co miesiąc odbywają się zebrania zwyczajne Rady i Zarządu DIAK. Aktualna liczba członków AK w Polsce wynosi ok. 35 tysięcy.

 

POAK przy naszej Parafii powstał z inicjatywy księdza Proboszcza w 2002 roku i liczy obecnie 16 członków:

 

 • Barbara BARAN
 • Krystyna GIERASZEK
 • Jerzy GIERASZEK
 • Bożena KOŁODZIEJCZYK
 • Krzysztof KOŁODZIEJCZYK
 • Barbara KONTNY – skarbnik
 • Andrzej KONTNY
 • Barbara KRAWCZYK – wiceprezes,
 • Ewa KRÓWKA
 • Małgorzata KULOSA
 • Michał KULOSA
 • Jolanta PRASOŁ
 • Barbara STENCEL – prezes
 • Jolanta STOLAREK
 • Halina WITEK – sekretarz
 • Bernard WITEK

 


Serdecznie zachęcamy wszystkich Parafian do włączenia się w tę formę apostolatu.


Członkowie Akcji Katolickiej
 

© parafia p.w. św. brata Alberta, Żory 2008